rhermans

Vanalles

Fotografie mijn manier van zien

Hoeveel keer kijken we nog echt naar onze wereld, wanneer staan we nog stil bij iets moois of nieuws dat we zien. 

Fotografie is voor mij een manier om de wereld met een frisse blik te bekijken en die wereld vast te leggen op een zo ideaal/mooi mogelijke manier. Eveneens is het een manier om herinneringen bij te houden.

Een foto maken is nadenken over hoe die er het beste uit gaat zien. Hetgeen je wil vastleggen bekijken van meerdere standpunten. Het concentreren op de kleine dingen zoals compositie, sluitertijd, diafragma, focus, ....

het is ook zien en reageren want als alles gezegd en gedaan is ...

       blijft het slechts een klik.


Mijn andere grote hobby:  SQUARE DANCE (Paradise Dancers Antwerp)


Gallerijen

naar een foto uit www.erblicken.com / african_souls XVIII

Voor ik het vergeet ik schets af en toe ook eens wat. (link naar de gallerij)


Foto blog

Mei 2016

April 2016

Maart 2016

ActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWrenchXCrossActionAltAddAdjustAlertAlert2ArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2GalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench